Projecte educatiu propi

A L’Avet ja fa anys que apostem pel treball cooperatiu.

A cada aula hi ha especificats els rols de treball dels membres d’un equip de treball cooperatiu: coordinador, secretari, material i portaveu.

Considerem el treball cooperatiu com una eina bàsica que ajuda a desenvolupar el pensament: les interaccions amb els altres dinamitzen i flexibilitzen les capacitats cognitives. Aquesta interacció demana adquirir destreses per a la resolució de conflictes: buscar acords, convèncer amb arguments, posar en qüestió els propis coneixements, fer deduccions i inferències noves…

Els objectius del treball en grups cooperatius són:

 • Facilitar el treball autònom de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. D’aquesta manera, el mestre pot oferir una atenció més individualitzada a aquells alumnes que més la necessiten, realitzant, així, una adequada atenció a la diversitat de ritmes, de capacitats i d’interessos.
 • Passar la responsabilitat de l’aprenentatge als propis alumnes (en altres propostes queda centrada en el professor). El mestre pren un paper de “mediador”, de dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.
 • Explicitar clarament quins són els objectius de cada tasca i quina funció ha de complir cada un dels membres del grup, recordant-los tantes vegades com calgui, per aconseguir una veritable transferència de responsabilitats (del professor a l’alumne) i una veritable autogestió del grup.
 • Potenciar al màxim l’organització social de les activitats d’aprenentatge. Optimitzant al màxim aquestes relacions podran establir-se relacions tutorials entre alumnes, col·laboracions entre iguals i, en definitiva, un aprenentatge veritablement cooperatiu.
 • Treballar ideals com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.
 • Fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre, descartant les recompenses individuals en favor de les grupals, En aquest sentit, és importantíssim que el docent tingui cura de no reproduir la competitivitat individual entre els diferents grups i que no perdi mai de vista que els èxits individuals (personals i dels petits grups) es basen en l’èxit de l’equip (sub-grups i grup classe).

L’escola L’Avet és un centre d’una línia de P1 a 6è de Primària i periòdicament portem a terme una iniciativa especial: un projecte global d’escola que afecta totes les àrees i tots els cursos a la vegada.

Al llarg dels anys hem fet molts projectes d’aquest tipus amb centres d’interès diferents: art, la cultura popular, els països del món, els mitjans de comunicació…

Té aquestes característiques:

METODOLÒGICAMENT

 • Potencia el treball en equip, dels alumnes i dels mestres.
 • Permet que l’alumne sigui el centre del procés.
 • Comença per fer-se preguntes seguint un procés de recerca, recollida i síntesi per respondre a les preguntes que ens hem formulat.
 • Obliga a una avaluació en xarxa: autoavaluació, coavaluació… reflexió sobre l’aprenentatge.

SOCIALMENT

 • Permet enfortir els vincles entre els cursos, millora el clima escolar, propiciant un sentiment de pertinença a l’escola, de formar un sol equip.
 • Permet compartir la recerca amb els teus iguals: escoltar, explicar, compartir, acordar, repartir, copiar, imitar, comunicar experteses…

COMUNITÀRIAMENT

 • Permet contextualitzar l’aprenentatge a partir de centres d’interès que estiguin a l’abast.
 • Millora la relació amb el context i la comunitat: museus, grups de cultura popular, mitjans de comunicació…
 • Permet sortir de l’aula o de l’escola per veure i parlar amb experts.

 

Tots els projectes de l’escola, i especialment aquest projecte global, acaben amb uns resultats finals tangibles:

 • Producció final: materials, diaris, enregistraments de pel·lícules, disfresses, actuacions i espectacles…
 • Presentació a les resta de grups.
 • Presentació a les famílies.

La ciutat de Terrassa acull diverses institucions vinculades amb el món del cinema i el teatre com una seu permanent de l’Institut del Teatre i una altra de la Filmoteca de Catalunya, acull també l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya-ESCAC i el Parc Audiovisual, i alhora és també una de les 13 Ciutats del Cinema que hi ha al món declarades per la UNESCO. En sintonia amb totes aquestes institucions, a l’escola desenvolupem un projecte d’Arts Audiovisuals i Escèniques a l’etapa de Primària.

Aquest projecte vol potenciar diverses competències transversals a partir de la pràctica del teatre i de la creació de produccions audiovisuals. Específicament el projecte inclou aquestes activitats al llarg de Primària:

 • Cicle Inicial:
  • Petites teatralitzacions en anglès.
  • Procés de representació d’una obra de teatre a 1r i a 2n.
  • Taller de fotografia amb el projecte d’art.
 • Cicle Mitjà:
  • Teatralitzacions en anglès.
  • Lectures dramatitzades en anglès.
  • Taller de creació de stop-motions.
  • Taller de malabars.
  • Projecte col·laboratiu “Donem la llauna” d’instruments musicals reciclats i espectacle final amb altres escoles de Terrassa.
 • 1r curs del Cicle Superior:
  • Taller durant tot el curs de creació teatral conduït per una actriu professional que comprèn el treball d’interpretació, la creació d’un guió dramàtic original, utillatge, decorats, producció, posada en escena… En col·laboració amb Pedagogia de l’Espectacle de la Fundació Torre del Palau.
  • Teatralització d’un conte sobre temàtica de salut presentat en motiu de Sant Jordi en col·laboració amb Mútua de Terrassa.
  • Teatralitzacions en anglès.
  • Taller de fotografia.
  • Projecte col·laboratiu “Toca, toca!” de percussió i espectacle final amb altres escoles de Terrassa.
 • 2n curs del Cicle Superior:
  • Taller, durant tot el curs, de creació de curtmetratges amb treball cooperatiu que inclou guionatge, construcció de l’storyboard, producció, direcció, interpretació, i els elements tècnics de càmera, muntatge i subtitulació en anglès. En col·laboració amb Terrassa Fem Cinema a les Aules!
  • Procés de preparació i representació d’una obra de teatre en anglès, al llarg de tot el curs.
  • Projecte col·laboratiu de l’espectacle musical “Cantània” a l’Auditori de Barcelona, amb altres escoles de Catalunya.

Els aprenentatges, aspectes i dimensions que es treballen amb aquestes activitats comprenen:

 • el treball gestual i corporal,
 • la dansa,
 • la interpretació,
 • l’expressió oral i escrita en diversos idiomes,
 • la veu i la dicció,
 • la memorització,
 • tipologies textuals,
 • les tècniques de guionatge,
 • el treball en equip,
 • la creativitat,
 • la improvisació,
 • la construcció del personatge,
 • les arts plàstiques (decorats, vestuari, caracteritzacions…),
 • el contacte amb eines tècniques i digitals (càmeres de filmació, micròfons, focus, programes d’edició i tractament de la imatge i del so,…),
 • la regulació de les emocions,
 • i la participació en projectes comunitaris i de ciutat.
Cada curs posem en marxa diferents iniciatives. Solen ser proves viables que serveixen per valorar l’impacte en la vida de l’escola a nivell organitzatiu i educatiu.

Aquest curs hem posat en marxa els següents projectes:

 

 1. Suport lector de les famílies dins l’aula de 1r i 2n.
 2. Dinamització del temps d’esbarjo de l’escola des de la perspectiva de gènere, creant espais diferents: el musical, de descans, l’esportiu, el de jocs de taula i el creatiu.
 3. Introduir l’Autoinforme escolar a Cicle Superior durant la 2a Avaluació.
 4. Participació d’alumnes de 6è al pati d’Infantil.

Des de L’Avet portem a terme un programa titulat Llegim i escrivim en parella.

És un programa educatiu impulsat per Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es basa en la tutoria entre iguals: parelles de persones, cap d’elles professor de l’altra, que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutor, perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre, i el tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor.

El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar.

Les activitats (lectura en parella i comprensió lectora, i també d’escriptura) són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús més ajustat i creatiu.

Aquest curs portem a terme aquest programa en tres cursos:

 • 2n i 4t treballen junts, els alumnes de 2n són tutorats pels alumnes de 4t.
 • i 5è treballa sol: la meitat d’alumnes treballa amb l’altra meitat de la classe.

 

Es tracta d’un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica i un objectiu comú i compartit, que s’assoleix a través d’un marc de relació exteriorment planificat.

La tutoria entre iguals és utilitzada en molts països i recomanada per experts en educació com una de les pràctiques instructives més efectives.

La cooperació és una estratègia instructiva per a l’escola inclusiva i de qualitat, desenvolupa habilitats i actituds bàsiques per a la democràcia, és una competència clau per a la societat del coneixement, esdevenint, així un veritable motor d’aprenentatge.

Des de L’Avet ja fa anys que treballem el llenguatge matemàtic aprofitant els descobriments en neurociències i el que s’ha anomenat les intel·ligències múltiples.

El cervell dels nens té un potencial il·limitat. Aprofitar la plasticitat cerebral durant els primers anys de vida és bàsic per al bon desenvolupament neurològic dels alumnes. Ara sabem que amb el temps ha anat canviant el concepte tradicional sobre la intel·ligència i que hi ha més d’un tipus d’intel·ligència.

En total se n’han definit nou: intrapersonal, interpersonal, naturalista, musical, espaciovisual, cinesicocorporal, lingüística, logicomatemàtica i existencial, que es relacionen entre elles. En néixer, els infants disposen de totes les intel·ligències, però el més habitual és que només en tinguin tres o quatre de més desenvolupades.

Treballar des de les intel·ligències múltiples és bàsic per oferir als alumnes les eines necessàries que els permetin aprendre al mateix temps que desenvolupen les capacitats i competències i connectar els seus interessos amb els continguts curriculars. El programa per treballar les matemàtiques EMat parteix de les intel·ligències múltiples i dona les mateixes oportunitats a tots els alumnes.

Aquest plantejament parteix de les estratègies de pensament que donen als nens la possibilitat de ser conscients del seu propi procés d’aprenentatge i, per tant, de ser més autònoms.

L’Avet participa en el Projecte Escola Nova 21, un treball entre escoles en xarxa que vol respondre a la pregunta :
“Com volem que sigui la l’escola en el futur?”
i incorpora la reflexió i la millora continuada en el funcionament del centre.

L’escola vol que els nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent i posar les bases perquè esdevinguin persones responsables, autònomes i capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu.

És per això que afavoreix el desenvolupament de qualitats personals com el respecte per les persones i les normes de convivència, el desenvolupament d’hàbits de treball, la integració de les tecnologies de la informació, la capacitat d’investigar,…

Per realitzar aquesta tasca comptem amb un grup de mestres amb experiència que treballen en equip i amb una bona coordinació que facilita la coherència en els aprenentatges de l’alumnat.


Descobreix les raons per escollir-nos