Primària

L’Educació Primària abasta dels 6 als 12 anys. La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar als infants una educació que els permeti adquirir les competències bàsiques i aplicar els instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge esdevenen significatives i vivencials, per això a L’Avet creiem important que els nens i nenes vagin construint el seu coneixement a partir de l’experiència del dia a dia, desvetllant les seves capacitats, habilitats, destreses i aptituds. Tot això dins d’un marc de convivència on es valora principalment el respecte, la responsabilitat i l’esforç.

És una etapa de canvis tant en el procés maduratiu com en l’adquisició de coneixements per això és molt important respectar els diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels alumnes. A la nostra escola ho tenim present i oferim suport en petit grup i individualitzat, grups desdoblats i, si cal, adaptacions curriculars per tal d’aconseguir els objectius proposats.