Llengües

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. En la etapa d’Infantil seguim una programació progressiva tant pel que fa al llenguatge oral com per a la lectoescriptura que s’inicia a P3 i es consolida a P5. També tenim incorporat un programa de consciència fonològica per tal de facilitar les habilitats lectores. La consciència fonològica consisteix en el coneixement dels diferents sons que formen les paraules. A l’escola ho treballem des de ben petits en diferents activitats: jocs col·lectius asseguts en rotllana, jocs amb noms dels nens i nenes o jocs preparats a la pissarra digital. Així, de mica en mica els infants van incorporant l’habilitat de manipular els fonemes: separar-los, ajuntar-los, eliminar-los, discriminar-los, … Tot aquest treball facilita el posterior assoliment de les habilitats lectores.

A l’escola introduïm la llengua castellana a P3 i durant l’etapa d’Infantil es fan sessions setmanals de curta durada on una mestra castellanoparlant els va introduint, a nivell oral, a les estructures bàsiques d’aquesta llengua.

Llengua anglesa

També a P3 introduïm la llengua anglesa amb diverses sessions a càrrec d’una mestra especialista de parla anglesa que a través del mètode de “Storytellings” (petits contes) els inicia a escoltar, entendre i parlar en aquesta llengua dins un contest dinàmic i motivador per als infants. A més a més comptem amb una monitora de parla anglesa que fa suport a les aules, esbarjos i sortides a tots els nivells d’aquesta etapa.