Educació infantil

A l’educació infantil aprendre és, per l’infant, construir nous significats de la realitat que l’envolta, els quals enriqueix els coneixements prèviament adquirits i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.

L’escola vol ser un espai privilegiat per a l’adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors ètics i democràtics, i el primer espai social de cohesió, integració i participació.

Volem fomentar la responsabilitat personal i comunitària i ajudar a l’infant a ser cada vegada més autònom i construir una imatge positiva d’ell mateix, a aprendre a pensar, a comunicar, a descobrir i a tenir iniciativa.

La finalitat de L’Avet en l’etapa de 2n cicle d’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.